លេខទូរស័ព្ទទាក់ទងចុះឈ្មោះតាមអនឡាញ​ សម្រាប់ចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសលេខទូរស័ព្ទ ដើម្បីទំនាក់ទំនងលេីការចុះឈ្មោះតាមអនឡាញ​ សម្រាប់អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត ចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩​៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង