អនុក្រឹត្យស្ដីពីវិធានការរដ្ឋបាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជម្ងឺកូវីដ-១៩..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ អនុក្រឹត្យស្ដីពីវិធានការរដ្ឋបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាល នៃជម្ងឺកូវីដ-១៩ និងជម្ងឺឆ្លងកាចសាហាវ និងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀត។

សូមអានអនុក្រឹត្យ ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ពិស្តារដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង