គិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា កម្ពុជា មានអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺកូវី-១៩ ចំនួន១៣នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ថា ថ្ងៃនេះ មានអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន០២នាក់ បានស្លាប់។

ក្នុងនោះ ស្ត្រីរងគ្រោះម្នាក់ អាយុ ៥៦ឆ្នាំ និងស្ត្រីរងគ្រោះម្នាក់ទៀត អាយុ ២៨ឆ្នាំ បានស្លាប់ដោយសារកូវីដ-១៩។

សរុបអ្នកស្លាប់ដោយសារ ជំងឺកូវី-១៩ មានចំនួន ១៣នាក់ហើយនៅកម្ពុជា។

សូមអាន សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទូ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង