រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង ចេញវិធានការរឹតត្បិតការចេញពីផ្ទះ និងការជួបជុំនៅក្នុងក្រុងបាវិត

ស្វាយរៀង៖ រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង បានសម្រេចចេញវិធានការរឹតត្បិត ការចេញពីផ្ទះ និងការជួបជុំនៅក្នុងក្រុងបាវិត នៃខេត្តស្វាយរៀង។

វិធានការនេះ លើកលែងករណីមួយចំនួន ដូចមានក្នុងប្រការ២ និងប្រការ៣..។

សូមអាន សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង