យន្តការស្នើសុំចាក់វ៉ាក់សាំង​បង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ដោយស័្មគ្រចិត្ត សម្រាប់ជនបរទេសនៅ​កម្ពុជា

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ​របស់គណៈកម្មការអន្តរក្រសួង ដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ស្តីពីយន្តការស្នើសុំចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ដោយស័្មគ្រចិត្ត សម្រាប់ជនបរទេសនៅប្រទេសកម្ពុជា។

ខាងក្រោមនេះ ជាសសេចក្តីជូនដំណឹង ​របស់គណៈកម្មការអន្តរក្រសួង ដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង