មានស្ត្រីអ្នកជំងឺកូវីដអាយុ៥៥ឆ្នាំម្នាក់ទៀត បានស្លាប់ដោយជំងឺកូវីដ-១៩

ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ផ្សព្វផ្សាយនៅល្ងាចថ្ងៃទី០៩ ខឬមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ បង្ហាញថា មានអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ម្នាក់ទៀត ជាស្ត្រីអាយុ ៥៥ឆ្នាំ បានទទួលមរណភាព ដោយសារកូវីដ-១៩ ដែលជាករណីទី២៥។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង