អនុក្រឹត្យស្ដីពី​កាតព្វកិច្ច ទទួលវ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-១៩ ​

រាជធានីភ្នំពេញ៖ អនុក្រឹត្យស្ដីពី កាតព្វកិច្ចទទួលវ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ១៩
ថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង