អ្នកជំងឺជនជាតិខ្មែរ២នាក់ មានអាយុ៧០ឆ្នាំនិង៤៨ឆ្នាំ បានស្លាប់ដោយសារកូវីដ-១៩

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅល្ងាចថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ឲ្យដឹងថា មានអ្នកជំងឺជនជាតិខ្មែរ ចំនួន០២នាក់ទៀត
មានអាយុ ៧០ឆ្នាំ និង ៤៨ឆ្នាំ បានស្លាប់ ដោយសារកូវីដ-១៩។ ការស្លសប់នេះ គឺជាករណីស្លាប់លើកទី៤០ និង៤១។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង