រកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ​១ករណី ក្នុងចំណោមអ្នកទៅចាក់វ៉ាក់សាំង​កូវីដ-១៩ នៅទីស្តីការក្រសួងវប្បធម៌ កាលពីថ្ងៃទី៥ខែមេសា

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីករណីរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ០១ករណី ក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានមកចា់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ នៅទីស្តីការក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ កាលពីថ្ងៃទី ០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ និងបានរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ កាលពីថ្ងៃទី ១៣ ខែមេា ឆ្នាំ២០២១។
ខាងក្រោមជាសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង