សេចក្តីសម្រេច​ស្តីពីការបន្តហាមឃាត់ ការធ្វើដំណើរ និងបិទរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍ នៅទូទាំងប្រទេសជាបន្តទៀត

រាជធានីភ្នំពេញ៖ សេចក្តីសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ស្តីពីការបន្តហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរ និងបិទរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍ នៅទូទាំងប្រទេសជាបណ្ដោះអាសន្ន ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីសម្រេចថ្មី របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចុះថ្ងៃទី​១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង