លេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ទាក់ទង ពាក់ព័ន្ធការងារចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ គណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេស (គ.វ.ក-១៩)​ សូមគោរពជម្រាបជូនដល់សាធារណជន​ នូវលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ទំនាក់ទំនងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារ ចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩​ ដែលមានដូចខាងក្រោម​៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង