វិធានការរឹតបណ្តឹងការអនុវត្ត សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការបិទខ្ទប់ ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាល

រាជធានីភ្នំពេញ៖ សេចក្ដីណែនាំ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ស្ដីពីវិធានការលម្អិត ដើម្បីរឹតបណ្តឹងការអនុវត្ត សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការបិទខ្ទប់ ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្ដាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាល នៃជម្ងឺកូវី-១៩។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីសម្រេច របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង