លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការ ចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេស..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការចំពោះកិច្ច ចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេស។

ខាងក្រោមនេះ ជាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការ ចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង