ក្រសួងសុខាភិបាល៖ ស្រ្តីជនជាតិខ្មែរ២នាក់ទៀត ស្លាប់ដោយជំងឺកូវីដ-១៩

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ចុះថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ផ្យដឹងថា មានករណីស្លាប់ស្រ្តីជនជាតិខ្មែរចំនួន ០២នាក់ ឣាយុ៥៤ឆ្នាំ និងឣាយុ ៥៤ឆ្នាំ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី២១ ខែមេសា៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង