ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា មានជនជាតិខ្មែរ​៣នាក់ទៀត បានស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩​

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ បញ្ជាក់ថា មានករណីស្លាប់ជនជាតិខ្មែរចំនួន ០៣នាក់ទៀត ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ រួមមាន៖ បុរសឣាយុ ៥៥ឆ្នាំ, ស្រ្តីឣាយុ ៨៣ឆ្នាំ និងស្រ្តីឣាយុ ៨១ឆ្នាំ រស់នៅខេត្តកណ្តាល និងរាជធានីភ្នំពេញ។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី​២២ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង