បុរសជនជាតិខ្មែរ២នាក់ទៀត ស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩

រាឃធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ឲ្យដឹងថា មានករណីស្លាប់បុរសជនជាតិខ្មែរចំនួន ០២នាក់ទៀត ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ គឺ ជនរងគ្រោះមានឣាយុ ៤០ឆ្នាំ និងឣាយុ ៥៦ឆ្នាំ។

ខាងក្រោមនេះជា សេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសុខាភិបាល៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង