រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បិទផ្សាររដ្ឋ និងផ្សារឯកជនទាំងអស់១៤ថ្ងៃ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានសេចក្តីណែនាំស្តីពីការបិទផ្សាររដ្ឋ និងផ្សារឯកជនមិនរៀបរយទាំងអស់ នៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញ ជាបណ្តោះអាសន្ន រយៈពេល ១៤ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះតទៅ។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីជូនដំណឹងបិទផ្សារ របស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង