ក្រសួងសុខាភិបាល​ប្រកាសថា ​មានជាតិខ្មែរ​១០នាក់ទៀត បានស្លាប់​ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ ​

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ឲ្យដឹងថា មានករណីស្លាប់ជនជាតិខ្មែរចំនួន ១០នាក់ រួមមាន៖ ស្រ្តីអាយុ ៦៣ឆ្នាំ, អាយុ ៦៧ឆ្នាំ, អាយុ ៧១ឆ្នាំ , អាយុ ៣២ឆ្នាំ និងបុរស អាយុ ៧៧ឆ្នាំ, អាយុ ៣៤ឆ្នាំ, អាយុ ៦៤ឆ្នាំ, អាយុ ២៤ឆ្នាំ, អាយុ ៤២ឆ្នាំ និងអាយុ ៥៧ឆ្នាំ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី​២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង