មានករណីស្លាប់ជនជាតិខ្មែរ​៥នាក់ទៀត បានស្លាប់ដោយជំងឺកូវីដ-១៩

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចុះសេចក្តីជូនដំណឹង ចុះថ្ងៃទី​២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២១ ឲ្យដឹងថា ​មានករណីស្លាប់ជនជាតិខ្មែរចំនួន ០៥នាក់- ស្ត្រី អាយុ​ ៥៨ឆ្នាំ- បុរស អាយុ ៤១ឆ្នាំ- បុរស អាយុ ៥១ឆ្នាំ- បុរស អាយុ ៣២ឆ្នាំ និងស្រ្តី អាយុ ៨១ឆ្នាំ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី​២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង