​ករណីស្លាប់ជនជាតិខ្មែរចំនួន​៣នាក់​ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ឲ្យដឹងថា មានករណីស្លាប់ជនជាតិខ្មែរចំនួន ០៣នាក់ទៀត ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ រួមមាន៖ ស្រ្តីអាយុ ៣៩ឆ្នាំ – អាយុ ៥២ឆ្នាំ និងបុរសអាយុ ៧៧ឆ្នាំ។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី​២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង