រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ កំណត់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ ជា«តំបន់ក្រហម»«តំបន់លឿងទុំ» និង«តំបន់លឿង»

រាជធានីភ្នំពេញ៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកំណត់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ ជា «តំបន់ក្រហម»«តំបន់លឿងទុំ»និង«តំបន់លឿង» ក្នុងអំឡុងពេល នៃការអនុវត្តវិធានការបិទខ្ទប់តាមសេចក្តីសម្តេចលេខ៥៤ សសរ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ស្តីពីការបន្តបទខ្ទប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅ នៃខេត្តកណ្តាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាល នជជំងឺកូវីដ-១៩។
ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីសម្រេច របស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង