ករណីមនុស្សស្លាប់ចំនួន៦នាក់ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីជួនដំណឹង ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ បញ្ជាក់ថា មានករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន​០៦នាក់ ដែលជាករណីស្លាប់ទី៨៣, ៨៤, ៨៥, ៨៦, ៨៧ និងទី៨៨នាក់។
អ្នកស្លាប់ទាំង០៦នាក់ គឺ៖
– ស្រ្តីអាយុ ៦៨ឆ្នាំ
– ស្រ្តីអាយុ ៥១ឆ្នាំ
– បុរសអាយុ ៣៧ឆ្នាំ
– បុរសអាយុ៦១ឆ្នាំ
– បុរសឣាយុ ៨០ឆ្នាំ
– បុរសឣាយុ ៩៣ឆ្នាំ

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសុខាភិបាល៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង