ក្រសួងសុខាភិបាល៖ ​មនុស្ស៣នាក់ទៀត​បានស្លាប់ដោយជំងឺកូវីដ-១៩ សរុបកម្ពុជា មានអ្នកស្លាប់៩៦នាក់ហើយ!

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ចុះថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ បញ្ជាក់ថា មានករណីស្លាប់ជនជាតិខ្មែរ​ចំនួន ០៣នាក់គឺ បុរសឣាយុ​៦១ឆ្នាំ, ស្រ្តីឣាយុ ៦៧ឆ្នាំ និងស្រ្តីឣាយុ ៧៦ឆ្នាំ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី​០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង