​​ជនជាតិខ្មែរ​ចំនួន​៦នាក់ទៀត បានស្លាប់​ដោយ​ជំងឺកូវីដ-១៩​

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី​០២ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២១ បញ្ជាក់ថា មានករណីស្លាប់ជនជាតិខ្មែរ ចំនួន​០៦នាក់ រួមមាន៖ បុរសឣាយុ ៧១ឆ្នាំ, ស្រ្តីឣាយុ ៧១ឆ្នាំ, ស្រ្តីឣាយុ ៧៦ឆ្នាំ, បុរសឣាយុ ៦១ឆ្នាំ, បុរសឣាយុ ៥៩ឆ្នាំ និងបុរសឣាយុ ៤៥ឆ្នាំ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី​០២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង