រកឃើញអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី៩៣៨នាក់ និងជាសះស្បើយ៣៦១នាក់

ថ្ងៃទី០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ៩៣៨នាក់ និងមានឣ្នកជាសះស្បើយ ចំនួន ៣៦១នាក់ ៖

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង