មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវទទួលពិនិត្យអ្នកជំងឺទូទៅ ប៉ុន្តែត្រូវធ្វើតេស្ដរហ័សរកជំងឺកូវីដ-១៩ ជាមុនសិនបើចាំបាច់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសថា មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋទាំងអស់ ត្រូវទទួលពិនិត្យអ្នកជំងឺទូទៅ ប៉ុន្តែត្រូវធ្វើតេស្ដរហ័សរកជំងឺកូវីដ-១៩ ជាមុនសិន បើចាំបាច់។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីណែនាំ របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង