រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី មាន៤៧២នាក់, ជាសះស្បើយ៣៦៩នាក់ និងស្លាប់៥នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចុះថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ បង្ហាញថា រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី មានចំនួន ៤៧២នាក់, ជាសះស្បើយ ៣៦៩នាក់ និងស្លាប់ ០៥នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង