បង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុខេត្តព្រះសីហនុ តាមលទ្ធផលវិភាគវត្ថុសំណាក កាលពីថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ដោយយោងតាមលទ្ធផល នៃការវិភាគវត្ថុសំណាក នៅថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង