រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន៧០នាក់ ដើម្បីឲ្យអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅយកវត្ថុសំណាក

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង អំពីអត្តសញ្ញាណអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៧០នាក់ យោងតាមលទ្ធផលនៃការវិភាគវត្ថុសំណាក កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង