សេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ស្តីពីការដាក់ឱ្យធ្វើចត្តាឡីស័ក ចំពោះបុគ្គលសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតាមលំនៅឋាន

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ សេចក្តីណែនាំ របស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ស្តីពីការដាក់ឱ្យធ្វើចត្តាឡីស័ក ចំពោះបុគ្គល ដែលមានការសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹង ជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតាមលំនៅឋាន ឬនៅតាមទីសំណាក់ និងការពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការចាំបាច់មួយចំនួន ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាល នៃជំងឺកូវីដ-១៩ នៅខេត្តព្រះសីហនុ។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីណែនាំ របស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង