រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ កំណត់តំបន់លឿងទុំ- លឿង និងក្រហម ដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-១៩

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ សេចក្តីសម្រេច របស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ស្តីពីការដាក់ចេញវិធានការរដ្ឋបាលសម្រាប់ភូមិសាស្ត្រខេត្តព្រះសីហនុ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូទីដ-១៩ ដោយកំណត់ជា តំបន់លឿងទុំ- តំបន់លឿង និងទីតាំងក្រហម។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីសម្រេច របស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ៣០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង