ចំនួនអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំង​កូវីដ-១៩​ទូទាំងប្រទេស សរុប​២,០៨២,២៨២នាក់​ គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៦​ ខែឧសភា​

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល​ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងថា ចំនួនអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ នៅទូទាំងប្រទេស សរុបមានចំនួន​ ២,០៨២,២៨២នាក់​។ ចំនួននេះ គឺគិតត្រឹមថ្ងៃទី១៦​ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ២០២១។

ខាងក្រោមនេះ ជាតារាង នៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា៖

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង