ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ ពន្យល់អំពីមូលហេតុ ដែល YouTube ផ្អាកមិនឱ្យរកចំណូលពី YouTube នៅកម្ពុជា

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ បានពន្យល់អំពីមូលហេតុ ដែល YouTube ផ្អាកមិនឱ្យរកចំណូលពី YouTube នៅកម្ពុជា។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងប្រៃសេណីយ៍ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង