ក្រសួងព័ត៌មានក្រើនរំលឹកជាថ្មី​ដល់ម្ចាស់ អង្គភាពសារព័ត៌មានទាំងអស់ ត្រូវអនុវត្តតាតព្វកិច្ចចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បីការពារម៉ាកឲ្យស្របច្បាប់..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងព័ត៌មាន បានក្រើនរំលឹកជាថ្មីទៀត ដល់ម្ចាស់ស្ថាប័ន អង្គភាពសារព័ត៌មាន និងក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មលើវិស័យព័ត៌មាន និងសោតទស្សន៍ទាំងអស់ ដែលកំពុងធ្វើអាជីវៈកម្ម ហើយមិនទាន់បានចុះបញ្ជីម៉ាក ពាណិជ្ជកម្មនាមស្របច្បាប់នៅឡើយនោះ សូមអនុវត្តតាតព្វកិច្ច នៃការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បីការពារម៉ាក ពាណិជ្ជនាមស្របច្បាប់នៅឡើយនោះ សូមអនុវត្ត​កាតព្វកិច្ច នៃការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បីការពារម៉ាក ពាណិជ្ជនាមស្ថាប័ន អង្គភាព និងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួន ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ រហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ២០២១។ ក្នុងករណីមិនអនុវត្តតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ ហើយនៅតែបន្តប្រើប្រាស់ម៉ាក និងពាណិជ្ជនាមស្ថាប័ន អង្គផាព និងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួន បំពានច្បាប់ក្រសួងព័ត៌មាន នឹងបញ្ឈប់ការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណប្រកបអាជីវកម្មចាប់ពីឆ្នាំ២០២២តទៅ។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងព័ត៌មាន ចុះថ្ងៃទី​១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង