រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ព្រមានថា មិនអត់អោនឲ្យចៅក្រម ព្រះរាជអាជ្ញា និងក្រឡាបញ្ជីណា ដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទេ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ លោក កើត រិទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ បានព្រមានថា ចាប់ពីពេលនេះតទៅ ដាច់ខាតមិនអត់អោនឲ្យចៅក្រម ព្រះរាជអាជ្ញា និងក្រឡាបញ្ជីណា ដែលប្រព្រឹត្តិអំពើពុករលួយឡើយ..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង