រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បង្ហាញអត្តសញ្ញាណ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី៣៩នាក់ទៀត

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានបន្តរកឃើញករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន ៣៩នាក់ទៀត កាលពីថ្ងៃទី២២ ឧសភា ឆ្នាំ២០២១។

ចំពោះករណីនេះ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានអំពាវនាវដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធ នឹងអ្នកជំងឺខាងលើនេះ ត្រូវប្រញាប់ទៅយកវត្ថុសំណាក ដើម្បីធ្វើតេស្តជំងឺកូវីដ-១៩ ឲ្យបានទាំងអស់គ្នា។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីជូនដំណឹង របស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង