រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ផ្អាកទីតាំង៥កន្លែង ព្រោះពាក់ពន្ធ័ជំងឺកូវីដ-១៩

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានប្រកាសផ្អាកបណ្តោះអាសន្នទីតាំងចំនួន៥ កន្លែងព្រោះជាប់ពាក់ពន្ធ័នឹងអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីជូនដំណឹង របស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង