ការប្រមូលពន្ធផ្លូវយានជំនិះ ឆ្នាំ២០២១នឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី១ មិថុនា ដល់ទី៣០ វិច្ឆិកា

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ការប្រមូលពន្ធផ្លូវយានជំនិះឆ្នាំ២០២១ នឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី០១ មិថុនា ដល់ ៣០ វិច្ឆិកា ២០២១។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង