រដ្ឋបាលខេត្តកំពត រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី៥៥នាក់ទៀត

ខេត្តកំពត៖ រដ្ឋបាលខេត្តកំពត បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១
បង្ហាញថា រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន ៥៥នាក់ទៀត៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង