លោក ស ថេត ថា ធ្វើសៀវភៅគ្រួសារ និងសៀវភៅស្នាក់នៅ ធ្វើត្រឹមអធិការខណ្ឌ និងមេប៉ុស្តិ៍ប៉ុណ្ណោះ..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញ លោក ស ថេត មានប្រសាសន៍ថា សៀវភៅគ្រួសារ និងសៀវភៅស្នាក់នៅ គឺចុះហត្ថលេខាដោយ អធិការខណ្ឌ និងមេប៉ុស្តិ៍ប៉ុណ្ណោះ។ ដូច្នេះ ក្នុងករណីមានការយឺតយ៉ាវ សូមប្រជាពលរដ្ឋ ផ្ដល់ព័ត៌មានទៅលេខ៖ ០៦៩ ៥១ ៦៩ ៩៩៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង