សម្តេច ហ៊ុន សែន ដឹកនាំគណៈកម្មការជាតិ ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ សេចក្តីសម្រេចលេខ៦៧ ស.ស.រ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការតែងតាំង សមាសភាពគណៈកម្មការជាតិ ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង