​ប្រឡង​ឌីប្លូម នៅថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា និង​​បាក់ឌុប នៅថ្ងៃទី​៦ ខែធ្នូ , រីឯសាលាឯកជននៅខែតុលា

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា​ បានកំណត់កាលបរិច្ឆេទប្រឡងថ្នាក់ជាតិ ដូចខាងក្រោម៖
– សម្រាប់សាលារដ្ឋ គឺកាលបរិច្ឆេទប្រឡងសញ្ញាបត្របឋមភូមិ ឬ​ ឌីប្លូម នៅថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា និងប្រឡងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ ឬបាក់ឌុប នៅថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១។

– សម្រាប់សាលាឯកជន គឺកាលបរិច្ឆេទប្រឡងឌីប្លូម ចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី​១១ ខែតុលា និងប្រឡងបាក់ឌុប នៅថ្ងៃទី​២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០២១។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ចុះថ្ងៃទី​១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង