​អត្រាអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំង​កូវីដ-១៩​នៅកម្ពុជា​ គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា​ ​មាន​៣៣,១១% ​ធៀប​ប្រជាជនគោលដៅ​​១០លាននាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសថា កំណេីនអត្រាអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩​ នៅកម្ពុជា​ គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០២១​ មាន​ ៣៣,១១ភាគរយ ហើយបើ ធៀបជាមួយចំនួន ប្រជាជនគោលដៅ​ ១០លាននាក់​៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង