ប្រកាសស្តីពី​គ្រប់គ្រង​ថែទាំ និងព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតាមផ្ទះ​ជាជំហ៊ានដំបូង នៅ​រាជធានីភ្នំពេញ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាស ស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារ សម្រាប់គ្រប់គ្រង ថែទាំ និងព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតាមផ្ទះ ដោយអនុវត្តជាជំហ៊ានដំបូង នៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី​២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង