ខេត្តកំពង់ចាម រកឃើញអ្នកមានជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី៥០នាក់ និងជាសះស្បើយ៥០នាក់

ខេត្តកំពង់ចាម៖ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ បង្ហាញថា រកឃើញអ្នកមានជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន៥០នាក់ និងជាសះស្បើយ ៥០នាក់ទៀត។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង