អត្រាអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅបណ្តាប្រទេសជាប់របងកម្ពុជា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ស្ថានភាពនៃអត្រាអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតាមបណ្តាប្រទេសភូមិផងជាប់របងជាមួយ កម្ពុជា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១៕ ប្រភព៖ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង