ក្រសួងមហាផ្ទៃ បំភ្លឺមូលហេតុនៃការអនុវត្តច្បាប់ ចំពោះយុវជន ០៣រូប នៃសកម្មជនចលនាមាតាធម្មជាតិ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងមហាផ្ទៃ បំភ្លឺមូលហេតុនៃការអនុវត្តច្បាប់ ចំពោះយុវជន ០៣រូប នៃសកម្មជនចលនាមាតាធម្មជាតិ៕

ប្រភព៖ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង