ខេត្តកំពង់ចាម បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី​៦៧នាក់ទៀត

ខេត្តកំពង់ចាម៖ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី​២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២១ បញ្ជាក់ថា រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន ៦៧នាក់ទៀត។

ខាងក្រោម ជាសេចក្តីប្រកាស័ព៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ចុះថ្ងៃទី​២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២១៖

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង