អភិបាលរាជធានី អនុញ្ញាតឲ្យបើកផ្សារឯកជន​ឡើងវិញ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនានេះតទៅ!

រាជធានីភ្នំពេញ៖ រដ្ឋបាលសាលារាជធានី បានចេញសេចក្តីសម្រេចបើកផ្សារឯកជន ដែលមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ និងរបៀបរៀបរយឡើងវិញ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២១តទៅ។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីសម្រេច របស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង