​កម្ពុជា សម្រេចដាក់ខេត្តបាត់ដំបង ជាបេក្ខភាពបណ្ដាញទីក្រុង ដែលមានភាពច្នៃប្រឌិត​របស់អង្គការយូណេស្កូ ផ្នែកម្ហូបអាហារ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្រេចដាក់ខេត្តបាត់ដំបង ជាបេក្ខភាពបណ្ដាញទីក្រុង ដែលមានភាពច្នៃប្រឌិត របស់អង្គការយូណេស្កូ «ក្នុងប្រភេទទីក្រុង ដែលមានភាពឆ្នៃប្រឌិតលើផ្នែកម្ហូបអាហារ» (Gastronomy)៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង